محبت خدا!

 با نام خدا

سلام عزیزان!

 

تا ذره ای ازمحبت غیرخدا در دل باشد

 

محال است انسان به چیزی از

 

اسرار الهی دست یابد.

 

شیخ رجبعلی خیاط